Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden Maatos & Digital Coach Kit

Voorwaarden Digital Coach KitAlgemene voorwaarden Digital Coach Kit

E-mail: info@digitalcoachkit.nl
Website: www.digitalcoachkit.nl

KvK nr. 84236671

BTW nr. NL863142722B01

Definities

1.   Digital Coach Kit : Digital Coach Kit V.o.f., gevestigd op de Rustoordstraat 18, 2153AG te Nieuw-Vennep onder KvK nr. 84236671.

2.   Klant: degene met wie Digital Coach Kit  een overeenkomst is aangegaan.

3.   Partijen: Digital Coach Kit  en klant samen.

4.   Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Digital Coach Kit .

2.   Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.   Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1.   Alle prijzen die Digital Coach Kit  hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.   Alle prijzen die Digital Coach Kit  hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Digital Coach Kit  te allen tijde wijzigen. 

3.   Partijen komen voor een dienstverlening door Digital Coach Kit  een totaalbedrag als prijs overeen bij een 1 op 1 traject of een vast bedrag per maand in abonnement vorm.

4.   Digital Coach Kit  heeft het recht de prijzen aan te passen. 

5.   Voorafgaand aan de ingang ervan zal Digital Coach Kit  prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

6.   De consument heeft het recht om de overeenkomst met Digital Coach Kit  op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

1.   De klant dient betalingen vooraf te voldoen aan Digital Coach Kit.

2.   Indien de klant een abonnement afneemt bij Digital Coach Kit zal dit uitsluitend worden voldaan via automatische incasso (SEPA incasso).

3.   Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Digital Coach Kit  de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

4.   Digital Coach Kit  behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1.   Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Digital Coach Kit  gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.   Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Digital Coach Kit . 

3.   De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4.   Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Digital Coach Kit  zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5.   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Digital Coach Kit  op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6.   Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Digital Coach Kit , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Digital Coach Kit  te betalen. 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Digital Coach Kit enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst 

1.   Digital Coach Kit  voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

2.   Digital Coach Kit  heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.   De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na betaling van het eventueel afgesproken bedrag door de klant. 

4.   Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Digital Coach Kit  tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.   Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Digital Coach Kit  tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

1.   De overeenkomst tussen Digital Coach Kit  en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd 

1.   De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde direct opzeggen.

Geheimhouding 

1.   De klant mag het aangekochte product (o.a. digitale koffer) en zijn/haar logingegevens van de Digital Coach Kit leeromgeving niet delen met derden.

2.   Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Digital Coach Kit  waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Digital Coach Kit  schade kan berokkenen.

3.   De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie nakomt.  

4.   De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  •   die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  •   die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 

5.   De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 5 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

1.   Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

·    is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

·    is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2.   Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3.   Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

4.   Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Digital Coach Kit  waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Digital Coach Kit  tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Digital Coach Kit  geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

1.   De klant dient een door Digital Coach Kit  geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.   Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Digital Coach Kit  daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

3.   Consumenten dienen Digital Coach Kit  uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.   De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Digital Coach Kit  in staat is hierop adequaat te reageren.

5.   De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.   Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Digital Coach Kit  gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1.   De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Digital Coach Kit .

2.   Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Digital Coach Kit  ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Digital Coach Kit  een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Digital Coach Kit  verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Digital Coach Kit

1.   Digital Coach Kit is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt.

Recht op ontbinding

1.   De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Digital Coach Kit  toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2.   Is de nakoming van de verplichtingen door Digital Coach Kit  niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Digital Coach Kit  in verzuim is. 

3.   Digital Coach Kit  heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Digital Coach Kit  kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

1.   In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Digital Coach Kit  in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Digital Coach Kit  kan worden toegerekend in een van de wil van Digital Coach Kit  onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Digital Coach Kit  kan worden verlangd. 

2.   Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3.   Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Digital Coach Kit  1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Digital Coach Kit  er weer aan kan voldoen. 

4.   Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5.   Digital Coach Kit  is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging algemene voorwaarden

1.   Digital Coach Kit  is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2.   Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3.   Grote inhoudelijke wijzigingen zal Digital Coach Kit  zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.   Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

1.   Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Digital Coach Kit . 

2.   Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.   Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2.   Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Digital Coach Kit  bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.   Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2.   De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Digital Coach Kit  is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 oktober 2021

© 2024 Digital Coach Kit